Opis procedury

Działalność naszego inkubatora opiera się na procedurach, których źródła stanowią  Polityka Inwestycyjna oraz Regulamin Inkubatora. Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i są bezwzględnie obowiązujące w całym procesie procesu inwestycyjnego, a także gwarantują spójność działań z celami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

1. Zgłoszenie

Pierwszym krokiem niezbędnym do pozyskania kapitału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dzięki któremu pracownicy merytoryczni inkubatora będą w stanie zrozumieć istotę projektu, wartość dodaną usługi/produktu oraz wstępnie ocenić doświadczenie zespołu pomysłodawców.  Zwracamy także uwagę, na dokładne zbadanie konkurencji. Jeżeli pomysłodawca nie posiada podstawowej wiedzy na temat istniejących rozwiązaniach alternatywnych do zgłaszanego pomysłu, to jego szanse na podjęcie preinkubacji projektu przez Inkubator są dużo mniejsze niż w przypadku istnienia konkurencji i stwierdzenia tego faktu.

Ważnym aspektem jest, aby propozycja projektu została przedstawiona czytelnie, spójnie wewnętrznie oraz w sposób uporządkowany, co bardzo ułatwia późniejszą analizę.

Następnie analitycy Inkubatora badają potencjał rynkowy pomysłu, a w wybranych przypadkach kontaktują się z pomysłodawcami w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Celem tego etapu jest wstępne zapoznanie się projektem i zgłaszającym go zespołem.

Na podstawie zebranych informacji Komitet Inkubacyjny, składający się z ekspertów zewnętrznych oraz zespołu merytorycznego podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu preinkubacji dla wybranych projektów. 

2. Preinkubacja

Wstępem do preinkubacji jest podpisanie z pomysłodawcami Umowy o Preinkubacji. Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki w czasie realizowanego procesu. Celem procesu preinkubacyjnego jest wspólna praca pomysłodawców i pracowników inkubatora nad dopracowaniem projektu/prototypu pod kątem jego komercjalizacji. To w tym etapie dokonuje się szczegółowej analizy rynku, konkurencji, przewag produktu/usługi, oraz tworzy się szczegółowe prognozy finansowe i  ścieżkę rozwoju przedsięwzięcia etc. 

W wyniku procesu preinkubacyjnego powstaje zestaw dokumentacji projektowej obejmującej biznesplan, ofertę, wycenę oraz plan finansowy a także prototyp usług/produkty. Prowadzone są także pilotażowe rozmowy z potencjalnymi klientami. Równolegle, podjęte są negocjacje co do struktury własnościowej przyszłego podmiotu (struktura udziałów, uprzywilejowanie głosów, prawa i obowiązki stron, negocjacje z innymi inwestorami etc. Na tym etapie negocjowany jest także kształt umowy inwestycyjnej.

Na koniec procesu preinkubacyjnego projekt usługi lub/i prototyp projektu zostaje skierowany na prezentację do ekspertów współpracujących w ramach tzw. „demo-day”. Po uzyskaniu przez projekt pozytywnej oceny Komisji Demo-Day projekt trafia do Komisji Inwestycyjnej, która podejmuje finalną decyzję o wejściu kapitałowym. O ile Komitet Demo Day skupia się bardziej na funkcjonalnych aspektach nowego produktu, to Komitet Inwestycyjny bierze także pod uwagę warunki biznesowe takie jak oczekiwana stopa zwrotu, ryzyko, prawa wynikające z zapisów umowy inwestycyjnej.

3. Wejście kapitałowe

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji od Komitetu Inwestycyjnego, Pomysłodawca oraz przedstawiciel Inkubatora podpisują umowę inwestycyjną w wynegocjowanym i zatwierdzonym kształcie. Kolejnym krokiem do zawiązania spółki jest podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Następną czynnością jest przesłanie całej dokumentacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w celu uzyskania finalnego akceptu. Proces ten trwa przeciętnie 2-4 tygodni. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody od PARP na wejście kapitałowe środki są przelewane na konto nowej spółki, a sam podmiot zostaje zgłoszony do KRS w celu rejestracji.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość