Dofinansowanie z UE

Innowacyjny inkubator przedsiębiorczości Innovation Fund został utworzony przez spółkę Innovation Fund sp. z o.o. , która otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-072/13-00, podpisanej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Innovation Fund sp. z o.o., spółka otrzymała wsparcie kapitałowe na poziomie 9 963 377,42 złote, które w całości zostanie przeznaczone na dokonanie wejść kapitałowych w innowacyjne pomysły biznesowe. Łącznie z własnymi środkami spółki inkubator Innovation Fund dysponuje kapitałem w wysokości 10 520 000,00 złotych, który zamierza wykorzystać na inwestycje w przedsięwzięcia o atrakcyjnej stopie zwrotu.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość